O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA BIULETYN GEOFIZYKA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 


W Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, realizujący model zapewnienia jakości oraz nowoczesnego, procesowego podejścia do zarządzania organizacją. System zapewnia dbałość o zadowolenie Klienta, środowisko naturalne oraz ciągłe doskonalenie oferowanych usług, przy zachowaniu dodatnich wyników działalności gospodarczej. Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, AQAP 2110:2009 oraz PN-N 18001:2004, obejmuje całą działalność Przedsiębiorstwa i ukierunkowany jest na realizację Strategii (Polityki) PBG - Polityki Jakości, Polityki Środowiskowej oraz Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, regulującej przyjęte cele. Dokumentem opisującym Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w PBG jest Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ), spełniająca wymagania powyższych norm.

NASZA DEWIZA

Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych - najstarszej firmy geofizycznej w Polsce - dążą do osiągnięcia i utrzymania pierwszego miejsca w jakości usług we wszystkich metodach geofizyki stosowanej.

NASZA MISJA

Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych i kompleksowych usług geofizycznych i geologicznych dla szerokiego kręgu odbiorców: Klientów prywatnych, jednostek administracji samorządowej i państwowej oraz firm działających w geologii  surowcowej, inżynierskiej i ochronie środowiska, w sposób zapewniający zarówno spełnienie ich oczekiwań i wymagań, a także pozwalający na uzyskanie dodatniego wyniku ekonomicznego. Kierownictwo PBG sp. z o.o. wyznaczyło cele ogólne oraz zasady polityki zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz wymaganiami AQAP 2110, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy.

NASZE ZOBOWIĄZANIA 

Kierownictwo oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych sp. z o.o., zobowiązują się do świadczenia wysokiej jakości prac, postępowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa i innymi przepisami dotyczącymi wykonywania naszych usług, ochrony środowiska, przestrzegania bhp, ciągłej poprawy warunków pracy, zapobiegania sytuacjom awaryjnym, wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. Rozumiejąc znaczenie ochrony środowiska naturalnego dla ludzi i gospodarki oraz kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska, stosujemy i będziemy dalej stosować najlepsze dostępne, nieinwazyjne technologie i metody działania przy realizowanych usługach. Jednocześnie zobowiązujemy się do systematycznego podnoszenia poziomu usług, doskonalenia systemu zarządzania, przestrzegania przepisów i ustalonych zasad.

NASZE CELE I ZADANIA 

  • spełnianie oczekiwań Klientów, kierując się zasadą, że ich wymagania są decydujące przy wykonywanych usługach 
  • pozyskiwanie nowych Klientów, w tym szczególnie z krajów UE i innych poza Polską
  • oferowanie zakresu usług dostosowanego do aktualnych trendów na rynku oraz na rzecz ochrony środowiska 
  • ciągłe doskonalenie organizacji swojej pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz samokształcenie 
  • prowadzenie dokładnych analiz z zakresu ochrony środowiska, przed podjęciem prac oraz podejmowanie działań w równowadze z potrzebami socjoekonomicznymi
  • skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez systematyczną ocenę zagrożeń i ryzyka zawodowego, racjonalne podejmowanie działań profilaktycznych, stałe kontrolowanie skuteczności stosowanych środków profilaktycznych oraz planów postępowania na wypadek awarii i zagrożeń

 


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław