O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

HISTORIA

 

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, założone w 1950 roku, jest najstarszą instytucją geofizyczną w Polsce. Ponad 60. letnia działalność PBG przyczyniła się do geologicznego rozpoznania Polski, czego wynikiem było odkrycie złóż rud metali, węgla, surowców skalnych, chemicznych i wód podziemnych. Współpracując z firmami zagranicznymi PBG prowadziło badania geofizyczne, których efektem było zlokalizowanie i odkrycie wielu złóż ropy, gazu i surowców mineralnych za granicą m.in. w Algierii, Czadzie, Libii, Maroko, Nigerii, Indiach i Pakistanie. Badania geofizyczne były systematycznie wykorzystywane do poszukiwania, a następnie rozpoznawania złóż surowców mineralnych, m.in. złóż węgla kamiennego (Górny Śląsk, Lubelszczyzna), złóż węgla brunatnego (m.in. rejon Bełchatowa, Bogatyni i Legnicy), rud żelaza, złóż cynku i ołowiu,  złóż miedzi (zagłebie miedziowe), siarki (Tarnobrzeg) i soli potasowych (wyniesienie Łeby). Interesującym przykładem prac prowadzonych przez PBG w latach 60. było wykonanie na Bałtyku pierwszego zdjęcia sejsmicznego refleksyjnego, które przedstawiało mapy wyróżniających się horyzontów sejsmicznych.

W latach 1974-1976 PBG wykonywało prace aerogeofizyczne w Nigerii i Czadzie dla celu rozpoznania budowy geologicznej i wykrycia wystąpień surowców rudnych oraz obszarów o zwiększonej koncentracji pierwiastków promieniotwórczych. W 1974 r., na terenie dawnej Kartaginy (Tunezja) prowadzono badania geofizyczne, wspierając realizowane na tym obszarze badania archeologiczne, odnosząc przy tym duży sukces metodyczny w dziedzinie zastosowania geofizyki w archeologii. W  Maroku PBG realizowano pierwsze zagraniczne prace sejsmiczne. W tym samym czasie rozpoczęto kilkuletnie prace z zakresu geofizyki rudnej w Rudawach Słowackich. 

W połowie lat 80. w ramach ekspedycji geologicznej prowadzono w Mongolii prace geofizyczne dla udokumentowania złóż pierwiastków ziem rzadkich na pustyni Gobi. W Libii wykonywano prace z zakresu sejsmiki inżynierskiej w ramach projektu Wielkiej Sztucznej Rzeki (Great Man-Made River Project), a w latach 1989-1990 w Armenii wykonywano prace dla rozpoznania warunków wodno-gruntowych w strefie trzęsienia ziemi (1988). Dla potrzeb inwestycji prowadzonych w Polsce w latach 1980-1990 PBG prowadziło badania geofizyczne przy projektowaniu zapór wodnych w Karpatach i stopni kaskady Wisły. Na Górnym Śląsku PBG podjęło się wykrywania i likwidacji pustek poeksploatacyjnych.

W 1990 roku PBG wykonało kompleksowe badania geofizyczne dla prac rozpoznawczych przy wyborze lokalizacji elektrowni jądrowych w kilku rejonach Polski. Ogromny zakres prac geofizycznych wykonano w ramach projektów poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód pitnych, tak w skali regionalnej jak i dla wybranych obiektów przemysłowych i osiedli. Opracowana została specjalna metodyka badania zasolenia wód podziemnych zarówno w wyniku infiltracji wód morskich w głąb lądu jak i migracji zanieczyszczeń ze zbiorników odpadów, jak np. w przypadku zbiornika osadów poflotacyjnych Żelazny Most w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. W latach 90. PBG wykonywało badania geofizyczne dla tematu „Mapa grawimetryczna Polski”. W 1993 roku opracowana została przez PBG „Mapa magnetyczna T Bałtyku Południowego”. W latach 1998-2002 prowadzono badania magnetotelluryczne w Karpatach, mające na celu określenie stref perspektywicznych dla poszukiwań ropy i gazu. Równolegle PBG realizowało badania grawimetryczne w Indiach i w Pakistanie, dla celów określenia stref perspektywicznych dla występowania węglowodorów.

W pierwszej połowie lat 2000. PBG realizowało m.in. badania geofizyczne pod budowę odcinka metra w Warszawie. Wykonano liczne prace dla potrzeb kryminalistyki i archeologii, m.in. badania na terenie Katedry we Fromborku z wykorzystaniem metody georadarowej w ramach prac archeologicznych prowadzonych w celu zlokalizowania grobu Mikołaja Kopernika.  Wypracowano także specjalną metodykę zastosowania badań geofizycznych do wykrywania i monitorowania skażeń gruntu i wód podziemnych produktami ropopochodnymi. Od 2005 roku PBG bierze udział w projektach badawczych dotyczących wychwytu i geologicznego składowania CO2, w tym w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, dotyczących oceny możliwości geologicznego magazynowania CO2 w starych złożach węglowodorów i pokładach węgla. PBG wchodzi także w skład konsorcjum powołanego do realizacji krajowego projektu dla rozpoznania formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2. 

Obecnie firma kontynuuje działalność zarówno w zakresie geofizyki poszukiwawczej (surowce, wody termalne i pitne), geofizyki inżynierskiej i środowiska.

 

PBG NA ŚWIECIE

1. Polska 2. Czechy 3. Niemcy 4. Słowacja 5. Chorwacja
6. Węgry 7. Włochy 8. Rumunia 9. Bułgaria 10.Kosowo
11. Ukraina 12. Armenia 13. Mongolia 14. Pakistan 15. Indie
16. Wietnam 17. Indonezja 18. Filipiny
19. Maroko 20. Tunezja 21. Algieria 22. Libia 23. Egipt 
24. Czad 25. Nigeria 26. Gwinea 27. Senegal

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl  lub poprzez formularz kontaktowy 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław