O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
REALIZOWANE PRACE WYBRANE REFERENCJE INNE PROJEKTY BIULETYN GEOFIZYKA

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

REALIZOWANE PRACE

 

      

Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej ERT dla rozpoznania podłoża gruntowego wzdłuż projektowanych odcinków dróg i autostrad. Obecnie prace prowadzone są na odcinku budowy autostrady A2 (Warszawa-Kukuryki)  i wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S19 wraz z odcinkiem drogi krajowej DK65 (okolice Białegostoku). Od września 2017 roku badania w tym samym zakresie (ERT) prowadzone są dla projektowanego odcinka drogi ekspresowej S10 (Bydgoszcz-Toruń), a w 2016 r. wykonano pomiary dla obwodnicy Stawisk i obwodnicy Szczuczyna (odcinek S61) oraz dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Goleniów.


 

      

W okresie od marca do września 2017 prowadzono badania geofizyczne na obszarach górniczych pod kątem występowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię,a także dla rozpoznania podłoża dla nowo projektowanych linii infrastruktury podziemnej. Prace prowadzono m.in. w rejonie osadnika kopalnianego i w otoczeniu szybów; badania wykonywano metodami mikrograwimetryczną, konduktometryczną, georadarową i tomografii elektrooporowej ERT.


 

badania georadarowe   badania geofizyczne georadarowe   badania geofizyczne

Ekipa PBG prowadzi badania geofizyczne na obszarze kompleksu Osówka w Głuszycy, wchodzącego w skład nazistowskiego projektu Riese; celem prac było rozpoznanie miejsc występowania podziemnych pustek i artefaktów; materiał filmowy kręcony jest dla A&E Television Networks (2017)


 

      

Na zdjęciach ekipa LUCKY8TV podczas kręcenia ujęć dla Discovery Science Channel, w trakcie prowadzonych przez nas badań na trasie Wrocław-Wałbrzych i poszukiwań złotego pociągu; prace geofizyczne ukierunkowane są przede wszystkim na rozpoznanie budowy geologicznej i zlokalizowanie podziemnych pustek (odcinków  tuneli); (2017)


 

     

Badania geofizyczne w podziemiach kompleksów Włodarz i Książ, wchodzących w skład sieci obiektów objętych nazistowskim projektem Riese; prace metodą tomografii elektrooporowej i nieinwazyjną sejsmiczną prowadzone są w celu wykrycia nieznanych pomieszczeń i sztolni (2017)badania magnetotelluryczne          ​

Badania magnetotelluryczne w Bułgarii (2017)  dla rozpoznania warstw wodonośnych i stref uskokowych do głębokości 1000m dla wskazania lokalizacji dla nowych odwiertów; prace obejmowały akwizycję, przetwarzanie i interpretację danych MT (inwersja 1D/2D), wizualizacje 3D; łączna długość profili: 4km


 

     

Badania konduktometryczne i metodą tomografii elektrooporowej ERT na zbiorniku Łosień, dla zlokalizowania miejsc uszkodzenia dna zbiornika lub wykrycia ewentualnych pustek pod jego dnem (2017)


 

badania georadarowe na docinku budowy metra   profilowania konduktometryczne (elektromagnetyczne) PEM   profilowania konduktometryczne (elektromagnetyczne) PEM

W kwietniu i maju 2017 wykonywaliśmy badania geofizyczne na odcinku budowy II linii metra i w rejonie projektowanej stacji metra; badania prowadzone były dla celów rozpoznania podłoża gruntowego, zlokalizowania podziemnej infrastruktury i ewentualnych pustek; prace w Warszawie realizowano metodą georadarową (fot. z lewej) oraz metodą sondowań geoelektrycznych SGE; obok zdjęcia z prac realizowanych dla potrzeb zlokalizowania podziemnych obiektów na terenie terminala naftowego (metoda konduktometryczna)


 

      

Badania geoelektryczne elektrooporowe SGE dla potrzeb rozpoznania warunków występowania wód mineralnych i pitnych i wskazania lokalizacji nowych ujęć; badania prowadzono m.in. w rejonach ujęć Szczawina, Bystrzyca Kłodzka, Jeleśnia (2015-2017)


 


         

Badania geofizyczne w Kosowie (2015); prace prowadzono metodami: grawimetryczną (2500pkt.), w tym metodą pionowego gradientu wieżowego; magnetyczną (4000pkt.) i konduktometryczną (5000pkt.); zakres prac obejmował pomiary terenowe (w tym geodezyjne), przetwarzanie i interpretację danych; prace realizowane były w ramach projektu rozpoznania złóż surowców     

Badania sozologiczne na terenie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice;  od początku roku 2014 do września 2016 prowadzono cykliczne badania geofizyczne metodą geoelektryczną i analizy spektrometryczne na składowisku odpadów cynkonośnych i jego okolicy, w celu monitorowania działań rekultywacyjnych oraz stanu środowiska. Prace prowadzono dla projektu likwidacji osadników szlamów cynkonośnych oraz rekultywacji terenu po usuniętych odpadach >>> więcej


 

   

Badania georadarowe dla potrzeb rozpoznania archeologicznego; prace prowadzono m.in. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (2016, fot. z lewej) i na terenie zamku w Kędzierzynie Koźlu (fot.); w naszym portfolio mamy wiele prac wykonanych dla prospekcji archeologicznej m.in. badania georadarowe w Pałacu Przebendowskich (Muzeum Niepodległości) i w Pałacu Krasińskich w Warszawie, badania georadarowe w celu lokalizacji krypt i starych grobów m.in. w kaplicy Katedry Wawelskiej, w klasztorze na Jasnej Górze i w Katedrze we Fromborku - w ramach prac prowadzonych dla odnalezienia grobu Mikołaja Kopernika


 

       

Badania mikrograwimetryczne na obszarze górniczym dla lokalizacji podziemnych pustek w otoczeniu szybów; prace realizowane były także na terenie budowy Galerii Galena w Jaworznie, w celu zlokalizowania pustek związanych z chodnikami kopalnianymi; zakres prac obejmował pomiary mikrograwimetryczne, geodezyjne, przetwarzanie i interpretację danych


      

     

Badania geofizyczne w Indiach dla projektów poszukiwania zasobów geotermalnych (2014-2015); zakres prac obejmował pomiary magnetotelluryczne 2D/3D, processing i interpretację 2D/3D; łącznie wykonano 255 sondowań MT; wcześniejsze prace w Indiach (2000; 2010) prowadzone były dla poszukiwania złóż węglowodorów metodą grawimetryczną i magnetyczną


 

     

Kompleksowe badania geofizyczne w północno-wschodniej Rumunii (2015); celem prac było uszczegółowienie rozpoznania warunków geologiczno-strukturalnych i tektonicznych obszaru pod kątem lokalizacji struktur mogących stanowić potencjalne pułapki dla akumulacji węglowodorów; łącznie w ramach kontraktu wykonano 500 sondowań magnetotellurycznych, 3750 pkt. grawimetrycznych i 37500 pkt. magnetycznych (akwizycja danych, processing i interpretacja)  


 

     

Badania geofizyczne w Gwinei (2013/2014); prace prowadzono metodą sondowań geoelektrycznych elektrooporowych SGE dla celów rozpoznania złóż kopalin (w tym złota); łącznie wykonano 2400 sondowań SGE;  fot. z prawej - badania grawimetryczne dla rozpoznania złoż surowców realizowane w Senegalu w 2012 r.


 

     

Badania georadarowe podtorza kolejowego (2016) dla oceny warunków geologicznych w podłożu podkładów, w tym wskazania pustek i rozluźnień w podłożu, lokalizowania wymyć i stref zawodnionych oraz obcych elementów, takich jak okablowanie, ciągi kanalizacyjne czy elementy zbrojenia podtorza. Łącznie georadarem rozpoznano ok. 700 km torowisk.

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław