O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY GEOFIZYKA

 

W 2005 roku Przedsiębiorstwo wznowiło publikację Biuletynu Informacyjnego GEOFIZYKA, wydawanego w latach 1973-1995. Kontynuując tradycje pisma, w Biuletynie prezentujemy artykuły dotyczące zastosowania geofizyki do rozwiązywania zadań geologicznych oraz przykłady wyników prac w odniesieniu do geofizyki poszukiwawczej, inżynierskiej i środowiska. Autorów zainteresowanych zaprezentowaniem na łamach Biuletynu wyników badań lub ciekawych rozwiązań interpretacyjnych zapraszamy do kontaktu z redakcją   >>> wskazówki dla autorów 

WYDAWCA:
Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych sp. z o.o., ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa


 

ARCHIWUM NUMERÓW, ABSTRAKTY

NUMER 12  >>> zobacz więcej

 • Struktura zachodniej części syneklizy perybałtyckiej pomiędzy Kościerzyną a Opalinemabstrakty biuletyn geofizyka nr 12
  w świetle kompleksowej interpretacji geofizycznej (M. Stefaniuk, A. Koryczan, C. Ostrowski, M. Borczuch)
 • O celowości włączenia metody refleksyjnej do kompleksu metod  geofizycznych
  stosowanych w badaniach struktury skorupy ziemskiej (A. Gajewski, T. Krynicki, M. Musiatewicz)
 • Analiza obrazu falowego na przekrojach refleksyjnych
  w aspekcie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów gazowych w rejonie Narola
  (T. Czerwiński, T. Krynicki)
 • Przydatność wyników sejsmicznych w badaniach geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych (T. Krynicki)
 • Zastosowanie zestawu profilowań geofizycznych do identyfikacji i analizy ewaporatów (M. Kiełt)
 • Z ARCHIWUM PBG: Badania aerogeofizyczne Nigeria - Republika Czadu 1974-1976

NUMER 11   >>> zobacz więcej

 • Gospodarowanie wodami i znaczenie badań rozpoznawczych abstrakty biuletyn geofizyka 11dla inwestycji hydrotechnicznych w Polsce
  (S. Sawicki, E. Marzec)
 • Problemy geologiczno inżynierskie związane z budową zapory wodnej na rzece Dunajec
  w Czorsztynie-Niedzicy (R. Łukaszek, H. Linowski)
 • Rozpoznanie geologiczne i geotechniczne rejonu zbiornika Świnna Poręba
  i rola badań geofizycznych w rozpoznaniu (J. Śniadek, M. Kotulska, G. Kucharczyk, G. Cicirko)
 • Rozpoznanie litologii, tektoniki i parametrów mechanicznych fliszu, na przykładzie prawego przyczółka
  zapory Świnna Poręba (Z. Bestyński)
 • Ocena skuteczności prac wzmacniających i uszczelniających podłoże zapory na rzece Skawa
   Świnnej Porębie (A. Bazan)
 • Stateczność zboczy osuwiskowych zbiornika Świnna Poręba (A. Bochnacka)
 • Wybór lokalizacji i rozwiązań technicznych zbiornika wodnego Świnna Poręba
  oraz problemy geologiczno-geotechniczne inwestycji w pierwszych 14 latach jego budowy (Z. Ambrożewski)
 • Analiza zachowania się sztolni hydrotechnicznych zapory w Świnnej Porębie (L. Zabuski)
 • Badania archeologiczne w strefie zalewowej zbiornika w Świnnej Porębie (P. Valde-Nowak)
  abstrakty biuletyn geofizyka 10

NUMER 10   >>> zobacz więcej

 • Budowa geologiczna segmentu pomorskiego bruzdy sródpolskiej i północno-zachodniej krawędzi
  kratonu wschodnioeuropejskiego,w świetle przekrojów magnetotellurycznych (J. Pokorski, T. Czerwiński)
 • Zastosowanie metod geofizyki inżynierskiej do rozpoznania genezy osuwisk karpackich
  (S. Ostrowski, G. Pacanowski, M. Lasocki)
 • Badania geofizyczne w ocenie skuteczności uszczelniania obwałowań przeciwpowodziowych (Z. Bestyński)
 • Sejsmika wielofalowa (T. Krynicki)
 • Aspekty geo-ekologiczne wpływu wyrobisk podziemnych na stabilność środowiska geologicznego
  (R. Gasparyan, A. Gajewski)
 • Obserwacja obecności substancji macierzystej na cyfrowych profilowaniach geofizycznych
  Rozważania metodyczne (M. Kiełt)
 • Z ARCHIWUM PBG: Polskie badania archeologiczno-geofizyczne w Kartaginieabstrakty biuletyn geofizyka 9


NUMER 9  >>> zobacz więcej 

 • Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania zagrożen stabilności zapór (S. Ostrowski, G. Pacanowski) 
 • Badania geofizyczne w ocenie warunków hydrogeologicznych na trasach projektowanych dróg i autostrad 
  (Z. Bestyńskil)
 • Rozpoznanie niejednorodności w osadach przypowierzchniowych  (T. Krynicki, S. Kowalczyk)
 • Badanie możliwości występowania gazu ziemnego w sylurskich iłowcach platformy wschodnio-europejskiej.
  Kompleksowa analiza profilowań geofizycznych (M. Kiełt)
 • Z ARCHIWUM PBG: Pomiary magnetyczne w strefach zakłóceń wywołanych elektrycznymi trakcjami kolejowymi
   

NUMER 8  >>> zobacz więcej

 • Wybrane przykłady wyników badań sejsmicznych i główne kierunki ich zastosowań (T. Krynicki)abstrakty biuletyn geofizyka nr 8
 • Prace naukowo-badawcze w PBG (A. Pepel)
 • Głębokie badania geoelektryczne w historii PBG (M. Stefaniuk, T. Czerwiński, M. Wojdyła, M. Sada, B. Mazurek, M. Sokół)
 • Badania geoelektryczne-elektrooporowe w PBG - wczoraj, dziś i w perspektywie najbliższych lat
  (J. Farbisz, R. Białostocki, K.Zochniak)
 • Przegląd dokonań grawimetrii w ostatnim 10-leciu PBG (C. Ostrowski, A. Koryczan, K. Ostrowska,
  M. Pisuła, A. Rzepka)
 • Zarys historii badań magnetycznych prowadzonych przez PBG (I. Kosobudzka, M. Wrzeszcz)
 • Geofizyka wiertnicza w PBG (I. Pastuszka, J. Umiński)
 • Kompleksowe opracowanie danych geofizycznych (T. Bąk)
 • Wybrane przykłady płytkich badań geofizycznych wykonanych przez PBG z wykorzystaniem sejsmiki inżynierskiej, tomografii elektrooporowej i georadaru (M. Lasocki, S. Ostrowski, G. Pacanowski)


NUMER 7  >>> zobacz więcej

 • Zastosowanie modelowania grawimetrycznego w procesie optymalizacji pola prędkościabstrakty biuletyn geofizyka 7
  (P. Targosz,  J. Probulski, C. Ostrowski)
 • Możliwości poszukiwania węglowodorów przy pomocy magnetometrii (M. Lasocki)
 • O celowości opracowania map rozkładu intensywności fal powierzchniowych na potrzeby miast
  (T. Krynicki, R. Mieszkowski, A. Wojas)
 • Badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznawania i monitorowania geozagrożeń (R. Białostocki,
  J. Farbisz, G. Pacanowski)
 • Metody geofizyczne w rozpoznaniu fliszowych stoków osuwiskowych (Z. Bestyński)
 • Z ARCHIWUM PBG; Badania stanu środowiska geologicznego i możliwych kierunków jego zmian
  dla aglomeracji Konina (K. Francik)


NUMER 6 >>> zobacz więcej

 • Badania magnetotelluryczne z zastosowaniem sztucznego źródła pola pierwotnego
  (M. Stefaniuk. M. Wojdyła)
  abstrakty biuletyn geofizyka 6
 • Mikrograwimetryczne rozpoznanie zagrożeń deformacjami nieciągłymi powierzchni terenu
  nad eksploatowanym wysadem solnym (Z. Fajklewicz, G. Kortas, C. Ostrowski)
 • Badania geofizyczne w ocenie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych oraz oddziaływania
  na środowisko naturalne sztucznych zbiorników wodnych (Z. Bestyński)
 • Fale powierzchniowe i mikrosejsmiczne - nowe spojrzenie na ich znaczenie (T. Krynicki)
 • Sejsmika - z wojska do cywila (Z. Trześniowski)


NUMER 5  >>> zobacz więcej

 • Kompakcja osadów. Wybrane zagadnienia, profilowania geofizyczne  (M. Kiełt)
 • Badania geoelektryczne-elektrooporowe. Stan aktualny i możliwości wykorzystania wyników (R. Białostocki, J. Farbisz)
 • Badania metodą profilowania georadarowego dla potrzeb archeologii na przykładzie prac
  wykonanych przez PBG w Krakowie i w Płocku (A. Ładoń, A. Dziasek)abstrakty biuletyn geofizyka 5
 • Interpretacja przekrojów sejsmicznych i georadarowych, w miejscach występowania fal dyfrakcyjnych
  (T. Krynicki, R. Mieszkowski)
 • Początki geofizyki prospekcyjnej na terenie ziem polskich (M. Lindner, S. Rulski)
 • Elektromagnetyczna ekologia (G. Kwiatkowski)
 • Nowości z zakresu wychwytywania i geologicznego składowania CO2 (A. Wójcicki)


NUMER 4  >>> zobacz więcej

 • Geologia Ekwadoru  (H. Lachowicz-Mejía)
 • Problem wyznaczania poprawek topograficznych w strefie uwzględniającej krzywiznę Ziemi
  (A. Wójcicki, A. Pepel, S. Szczypa)
 • Arsenopiryty złotonośne w Sudetach i próby szczegółowego ich rozpoznania metodami geofizycznymi
  (S. Rulski, M. Lindner) abstrakty biuletyn geofizyka 4
 • Metody geofizyczne w badaniach strefach aeracji (T. Krynicki, R. Mieszkowski)
 • Magnetometria glebowa - nowe narzędzie geofizyczne do oceny zanieczyszczenia gleb
  (T. Magiera, J. Zawadzki)
 • Elektrownie jądrowe mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski (T. Krynicki)


NUMER 3   >>> zobacz więcej

 • Modelowanie grawimetryczne w obszarach górskich na przykładzie Karpat  - problemy, propozycje
  (C. Królikowski)
 • Charakterystyka wyników geofizycznych uzyskanych w rejonach
  przewidywanych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce (T. Krynicki, L. Kacprzak)
 • Szczelinowatość skał a geofizyka wiertnicza - przegląd problemów i możliwości (M. Kiełt)
 • Ocena przydatności banku danych elektrooporowych do rozpoznania i monitorowania  środowiska geologicznego
  (R. Białostocki, S. Szczypa, Z. Żuk)
 • Badania geofizyczne w ustaleniu warunków geologiczno-inżynierskich terenów górniczych i pogórniczych
  (A. Kotyrba) abstrakty geofizyka biuletyn 3
 • Uwarunkowania powstawania osuwisk zinwentaryzowanych przez PBG w latach 2003-2004
  (A. Koryczan, A. Rzepka)
 • Zastosowanie metod geostatystycznych do planowania sieci pomiarowych w badaniach geofizycznych -
  cz. II  (J. Zawadzki)
 • Badania geofizyczne na Niżu Polskim (T. Czerwiński, J. Pokorski)
 • Perspektywy zastosowania badań geofizycznych w Polsce (A. Kurcz)


NUMER 2  >>>zobacz więcej

 • Vertical gravity logging for detection rock heterogeneities behind the shaft brick linings (Z. Fajklewicz)
 • Obraz sejsmiczny struktur glacitektonicznych (P. Zientara, W. Morawski)
 • Badania geofizyczne wykonywane dla potrzeb lokalizacji elektrowni jądrowych i składowisk odpadów radioaktywnych
  (T. Krynicki)
 • Zastosowanie metod geostatystycznych do planowania sieci pomiarowych w badaniach geofizycznych
  - cz. I (J. Zawadzki) geofizyka biuletyn 2
 • O szerokich możliwościach prospekcyjnych metody grawimetrycznej (C. Ostrowski, P. Targosz)
 • Kompleksowe opracowanie pomiarów geofizycznych w pracach PBG  (T. Bąk)
 • Prace geofizyczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska (H. J. Jezierski)
 • Information of Section of Geology and Natural Resources of Ministry of Environment
  of the Slovak Republic (P. Hanas, P. Hladik)
 • Rejestracja i inwentaryzacja zagrożeń geodynamicznych na obszarze Polski (M. Lemberger, A. Gajewski,
  S. Rybicki, T. Słomka, M. Stefaniuk)
 • Badania geofizyczne na trasach projektowanych autostrad (Z. Bestyński)
 • Informacja o badaniach geofizycznych wykonanych przez PBG dla celów lokalizacji, projektowania
  i budowy elektrowni jądrowych w Polsce (R. Białostocki)


NUMER 1  >>>zobacz więcej 

 • New trends of magnetotelluric method development  (J. Miecznik) abstrakty biuletyn geofizyka 1
 • Geological overview of the Western Carpathians and the tectonic phenomena interpreted be geophysics
  (M. Katona, V. Szalaiová, J. Vozár, M. Bielik)
 • Badania magnetotelluryczne w Karpatach - zarys historii, stan aktualny i perspektywy
  (T. Czerwiński, M. Stefaniuk)
 • "Stare" Zapadlisko - nowe metody (Z. Borys)
 • Badania magnetyczne na terytorium Polski (I. Kosobudzka)
 • Środowiskowe badania geofizyczne z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i georadaru
  - wybrane przykłady prac PBG (M. Musiatewicz, G. Pacanowski)

 


 


 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław