O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GEOFIZYKA INŻYNIERSKA, GEOFIZYKA ŚRODOWISKA

 

Oferujemy kompleksowe badania geofizyczne dla celów płytkiej prospekcji. Zakres usług obejmuje zagadnienia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na potrzeby budownictwa, badania dla celów rozpoznania hydrogeologicznego, ochrony środowiska, archeologii i kryminalistyki (geofizyka sądowa)   >>>metody geofizyczne


W NASZEJ OFERCIE

 • akwizycja i opracowanie danych pomiarowych
 • modelowania, wizualizacje, mapy, przekroje, raporty
   

BADANIA GEOFIZYCZNO-INŻYNIERSKIE DLA BUDOWNICTWA   >>> zobacz więcej

mikrograwimetria, wykrywanie podziemnych pustek   pomiary konduktometrem, badania podłoża  badania sejsmiczne, badania elektrooporowe gruntu

 • rozpoznanie budowy geologicznej miejsca posadowienia obiektu budowlanego
 • lokalizowanie stref rozluźnień i osiadań gruntu
 • wykrywanie potencjalnych stref zawodnionych
 • wykrywanie pustek skalnych naturalnych i poeksploatacyjnych  >>> zobacz więcej
 • lokalizowane podziemnych obiektów (kable, rury, zbiorniki, fundamenty)
 • badania dróg, nawierzchni betonowych, podtorza
   

BADANIA GEOFIZYCZNE DLA GEOTECHNIKI  >>> zobacz więcej

Oferujemy badania geofizyczne jako alternatywne lub uzupełnieniające dla projektów geotechnicznych:

 • badania sprawdzające bez naruszania struktury gruntu (powierzchni)
 • ciągły (nie punktowy) obraz profilu pomiarowego
 • duża szczegółowość danych pomiarowych

BADANIA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH, NASYPÓW I OSUWISK 

geofizyczne badania wałów przeciwpowodziowych  badania obiektów hydrotechnicznych  badania obiektów hydrotechnicznych

 • badania stabilności podłoża i zboczy zbiorników wodnych
 • lokalizowanie stref spękań i rozluźnień w korpusie i podłożu budowli hydrotechnicznych
 • wyznaczenie stref potencjalnie zagrożonych osuwiskami i obrywami 
 • wyznaczenie głębokości i przebiegu płaszczyzny poślizgu osuwisk
 • badania szczelności ekranów hydroizolacyjnych

 

BADANIA GEOFIZYCZNE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

badania elektrooporowe, składowiska odpadów   badania sozologiczne   analiza składu pierwiastków w glebie

 • rozpoznanie i monitorowanie zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych
 • rozpoznanie zasięgu i migracji skażeń ropopochodnych
 • analizy skadu pierwiastków (badania spektrometrem)

BADANIA DLA ARCHEOLOGII, GEOFIZYKA SĄDOWA

 • lokalizowanie artefaktów, podziemnych tuneli i fundamentów
 • badania cmentarzysk, lokalizowanie krypt, miejsc pochówku zwłok
 • wykrywanie podziemnych nielegalnych składowisk odpadów 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław